Logó Titánlap

Kezdőlapnak Katalógusunk Belépés/Regisztráció
keresőikon
Google Bing Wikipédia tlink
kék háttérszínválasztó
szürke háttérszínválasztó
bordó háttérszínválasztó
drapp háttérszínválasztó

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

hatályos: 2018. május 25-től

Net Consulting Business Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 1. A Szabályzat célja

 1. A jelen szabályzat célja, hogy az adatok kezelése során biztosítva legyen a Net Consulting Business Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2081 Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 25., Cégjegyzékszám: 13-09-137392) –a továbbiakban: Társaság, mint Adatkezelő ügyfelei, valamint weboldalának és közösségi oldalának a látogatói - a továbbiakban együttesen: érintett(ek)- törvényes érdekeinek és jogainak védelme és az adatkezelés biztonsága.

 1. A fentiekre tekintettel a jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

 1. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintettek személyhez fűződő jogait tiszteletben tartva, az adatkezelése során az alábbi szabályzat –a továbbiakban: Szabályzat- értelmében és rendelkezéseit betartva jár el.

 2. A Szabályzat mindenkor hatályos változata elektronikus formában a http://tlink.hu/ és a http://www.titanlap.hu , //http://cegregisztracio.hu/ weboldalon, míg papír alapon a tényleges adatkezelés helyén (2081 Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 25.) érhető el.

 3. Jelen Szabályzat az Adatkezelő belső szabályzataihoz kapcsolódik, azokkal együttesen értelmezendő.

 4. Az Adatkezelő a Szabályzatnak a jogszabályi háttér változása és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 1. A Szabályzat hatálya

 1. Időbeli hatály: Jelen szabályzat 2018. május 25-től további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

 2. Személyi hatály kiterjed:

 • az Adatkezelőre, továbbá

 • azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, és

 • azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 1. Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik például elektronikus úton, az ncb@ncb.hu e-mail címre küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, vagy telefonon, vagy személyesen ügyfélkapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték, vagy ügyfélkapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek. Az Adatkezelő kezeli továbbá természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói adatait és a munkatársai adatait.

 1. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik.

 1. Fogalommeghatározások

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, pl. az Adatkezelő weboldalán regisztráló természetes személy.

 2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tehát az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 3. Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 4. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 1. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen Szabályzat alapján Adatkezelő a IV. fejezetben meghatározott személy.

 3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

 4. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

 5. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 1. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

 1. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Pl. könyvelési feladatok ellátása, tárhely szolgáltatás.

 1. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 1. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 1. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. irat ledarálása, merevlemez megsemmisítése.

 1. Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 1. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Partner: az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően - személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;

 1. Munkatárs: az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet, és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában.

 1. Adatgazda: az a Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott.

 1. Weboldal: a http://tlink.hu/ http://www.titanlap.hu és a http://www.cegregisztracio.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő.

 1. Közösségi oldal: azon online platform, melynek gondozását az Adatkezelő végzi.

 1. Az Adatkezelő

 1. Jelen Szabályzat alapján az Adatkezelő:

a.)

Név: Net Consulting Business Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2081 Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 25.

Adószám: 14870741-1-13

Cégjegyzékszám: 13-09-137392

A tényleges adatkezelés címe: 2081 Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 25.

Internetes elérhetősége: http://tlink.hu/,http://www.titanlap.hu

http://www.cegregisztracio.hu/

Nyilvántartó Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

E-mail: ncb@ncb.hu

Önállóan képviseli: Hajdúné Antal Gabriella Mária

b.)

Munkatárs: akinek tevékenységével kapcsolatban az NCB Group Kft. teljes felelősséget vállal harmadik személyek irányában.

 1. Az Adatkezelő adatvédelmi szervezete

  1. Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését az Adatkezelő ügyvezetője (továbbiakban: Adatkezelő vezetése) látja el.

  1. Az Adatkezelő vezetése koordinálja az adatvédelmi szabályozást, rendszeresen ellenőrzi az adatkezelést és adatvédelmet, engedélyezi a Munkatársak részére a munkakörük ellátásához szükséges informatikai alkalmazásokhoz való hozzáférési jogosultságot, ellát egyéb olyan feladatot, amelyet más szabályzat, jogszabály meghatároz.

  1. Adat törlését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését csak a hozzáférésre jogosult adatgazda vagy az Adatkezelő vezetője végezheti el, ha meggyőződött arról, hogy annak a feltételei fennállnak, és ezt megfelelően dokumentálja.

 1. Az érintett jogérvényesítésével kapcsolatos általános feladatok, az Adatkezelő eljárása

  1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum az adott kérelem beérkezésétől számított 25 napon (tiltakozás esetében 15 napon) belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakkal kapcsolatban megtett lépésekről, vagy arról, hogy milyen ténybeli vagy jogi ok alapján nem tesz eleget a kérelemnek, valamint az érintett jogairól és az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségekről: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségéről.

  1. Abban az esetben, ha a kérelem elutasításának oka nem áll fenn, az Adatkezelő írásban értesíti mindazokat az adattovábbítási címzetteket, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, átadta, a kérelemben foglalt joggyakorlásról, amennyiben az szükséges. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A fenti tájékoztatási feladatokat az Adatkezelő vezetője végzi el.

 1. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

 1. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaikat az ncb@ncb.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő postai címére (2081 Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 25.) küldött kérelmükkel gyakorolhatják, illetőleg ezeken az elérhetőségeken kérhetnek tájékoztatást is.

 1. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 25 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 1. 5. A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,

 • az adatkezelés céljáról,

 • az adatkezelés jogalapjáról,

 • az adatkezelés időtartamáról,

 • az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információról,

 • adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,

 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,

 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá

 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 1. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 1. Adatkezelőnek a tájékoztatást meg kell tagadnia, ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje számára a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 1. Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.

 1. A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is.

 1. A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki. Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles, ha:

  • az adat kezelése jogellenes;

  • az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

  • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte;

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

  • a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 1. Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;

 • népegészségügy területét érintő közérdek;

 • az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 1. Az adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Az adatokat zárolni kell, ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, illetőleg az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 1. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 1. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok.

 1. Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.

 1. Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése – ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 1. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

 1. Érintett jogai az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban, ideértve a profilalkotást: Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve, hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére - tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

 1. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 1. Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

 1. Kártérítésre és sérelemdíjra vonatkozó törvényi szabályok: Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vett igénybe, az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Az adatkezelés elvei

 1. Jelen Szabályzat rendelkezése, valamint az Adatkezelő gyakorlata nem lehet ellentétes az adatkezelési elvekkel. A Szabályzat az alábbi adatkezelési elveket vezeti be, melyek kötelezőek és iránymutatásul szolgálnak olyan kérdésekben is, amelyeket a Szabályzat nem tárgyal.

 1. Célhoz kötöttség elve”: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” elve: Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 1. Arányosság, szükségesség” vagy „adattakarékosság” elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Mindezeknek megfelelően Adatkezelő csak és kizárólag olyan adatot kezel, amely feltétlenül szükséges.

 1. Pontosság” elve: Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. Korlátozott tárolhatóság” elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 1. Integritás és bizalmasság” elve: Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.

 1. Elszámoltathatóság” elve: Az Adatkezelő felelős a fenti bekezdésekben, és a Szabályzatban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 1. Privacy by design” elve: nagyon tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amely nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre a fenti elvek hatékony megvalósítása, a kötelezettségek teljesítése, jogi garanciák beépítése, stb. céljával, mindezeket pedig szabályozottan és részletesen dokumentáltan teszi meg. A gyakorlatban a gondolkodásmódot elősegíti a Munkatársak oktatása, adatvédelmi tudatossága, valamint az egyes adatkezelések bevezetése és/vagy rendszeres felülvizsgálata során használt hatásvizsgálat, kockázatelemzés, érdekmérlegelési teszt.

 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 1. Az adatkezelés jogszerűsége, célja

 1. Az Adatkezelő adatkezelései akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a.) az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

d.) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

g.) Az f) pont nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre.

 1. Az adatkezelések általános céljai a fentiek alapján tehát a következők: a. Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, így különösen:

 • az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése a velük történő kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz;

 • az érintett adatainak felvétele, tárolása és kezelése az érintettel történő szerződés megkötése és a megkötött szerződés bizonyítása céljából;

 • az érintett adatainak kezelése a szerződéses viszonyból fakadó jogosultságok biztosításával és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban;

 • Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételét szolgáló egyéb adatállományok kezelése;

 • érintett adatainak továbbítása a Partner irányába, amennyiben az elkerülhetetlen, az érintett irányába történő szolgáltatást elősegíti és ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult;

 • a Partner adatainak továbbítása más érintett irányába;

b. érintett és Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése;

c. az Adatkezelővel kötött szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése;

d. visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása;

e. az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén az Adatkezelő által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási célú megkeresés;

f. az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a szokások felmérése.

 1. Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenységek meghatározása során pontosan is megnevezi az adatkezelés egyedi jogalapját/jogalapjait és célját.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az önkéntes hozzájárulás és a kötelező adatkezelés

 1. Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

 1. Az előzetes hozzájárulás akkor elfogadható, ha eleget tesz az alábbi mindhárom követelménynek:

 • önkéntesség

 • határozottság (egyértelműség) és

 • tájékozottság.

 1. Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás, ideértve a jelen Szabályzatot is, automatikusan kiterjed.

 1. A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

 1. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 1. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 1. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

 1. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 1. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 1. Az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

 1. A 2011. évi CXII. törvény 6. § 5. bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, ha személyes adatainak kezelésére ezen jogalapból kerül sor.

 1. Amennyiben Adatkezelő elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújt olyan szolgáltatást, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője, mint érintett egyedileg fér hozzá, akkor e szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 1. Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

 1. Kötelező az adatkezelés panaszfelvétel esetében az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz tartalma, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasszal kapcsolatos Adatkezelői álláspont, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma vonatkozásában.

 1. Kötelező az adatkezelés a 2017. évi LXXVIII. törvény alapján, ha a személyazonosság ellenőrzésének feltételei, vagy a bejelentés kötelezettségeinek feltételei beállnak.

 1. Az adatkezelés időtartama

 1. Az adatkezelés időtartamát minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében meghatározzuk az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:

 • a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

 • adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,

 • bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

 1. Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

 1. Panaszkezelés esetében a kötelező adatkezelés az adatok vonatkozásában a 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 év.

 1. Adatkezelő az érintett adatkezelési engedélyének visszavonása, törlési kérelem, törlési döntés esetén annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül törli az adatokat.

 1. Az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek és a kezelt adatok körei

 1. Általános rendelkezések az egyes adatkezelési tevékenységek kapcsán, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

 1. Általános szabály az, hogy az Adatkezelő által nyújtott adatkezelési tevékenységek, szolgáltatások körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, általános célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a kapcsolattartás. A jelen fejezetben meghatározott személyes adatokat – az egyes alpontokban foglalt kivételekkel - az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy az érintett kérésére a kérelem beérkezésétől számított 1 munkanapon belül, vagy az érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonásának beérkezésétől számított 1 munkanapon belül törli azokat.

 1. A fenti általános szabályt kiegészíti a jogszabály által kötelezően elrendelt adatkezelés, amelyről Adatkezelő az érintetteket az egyes adatkezelések meghatározása során tájékoztatja.

 1. Általános szabály, hogy:

 • egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik az érintett igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének.

 • bármely adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezeket az adatállományokat kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott Munkatársa(i) ismerheti(k) meg.

 • Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét – előzetes érintetti hozzájárulás hiányában – harmadik személynek nem továbbítja, nem adja át, kivéve a jogszabályon alapuló kötelező adattovábbítást, adatátadást, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy az adatokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

 • bármely adatkezelési tevékenység során rögzített, tárolt adatok módosítását, törlését és/vagy zárolását, valamint az adatkezelésről részletes tájékoztatás kérését érintett a következő e-mail címre küldött kérelemmel teheti meg, ha az adott adatkezelési tevékenység meghatározásánál más elérhetőség nincs megadva: ncb@ncb.hu

 • az egyes adatkezelési tevékenység során megadandó adatok érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele.

 1. Marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Hírlevél küldés

1. Érintett a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

4. A kezelt adatok köre és célja:

e-mail cím

hírlevél kiküldése

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb eseményeiről, híreiről, akciós ajánlatairól.

 1. A Hírlevél kiküldése a MailChimp hírlevélküldő és adatbázis kezelő alkalmazás használatával történik. Az alkalmazás használatáról az alábbi weboldalon található részletes tájékoztatás: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 1. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

 1. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad.

 1. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a „leiratkozás” gombra kattintva, valamint az ncb@ncb.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Net Consulting Business Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 2081 Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 25.

 1. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. Automatikus döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem történik.

 1. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról statisztikát vezethet.

 1. A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.

Weboldal látogatási adatok:

 1. A http://tlink.hu/ és a http://www.cegregisztracio.hu/ meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

 1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát, mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja:

 1. Feltétlenül szükséges cookie-k: Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

 2. Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat

 3. Célzott cookie-k:A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez.

 4. Harmadik fél által biztosított cookie-k: Előfordulhat a weboldalon harmadik fél cookie-ja is, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését.

 1. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon, miközben a Google webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

 1. A weboldal a Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el a látogató informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és a látogató IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a látogató honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről az Adatkezelő számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 1. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

 1. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani, mely esetben előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos tulajdonságait nem tudják használni.

C. Operatív adatkezelés

Információ kérés

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

 1. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 1. Kezelt adatok köre és célja:

megszólítás

azonosítás

név

azonosítás

lakcím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

üzenet szövege

válaszadáshoz szükséges

 1. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. Adatkezelő részére a weboldalon keresztül megadott adatok e-mailben vagy a weboldalon található űrlapon keresztül jutnak el. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 1. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ adáshoz valamilyen joghatás fűződik, az Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési idő végéig kezeli.

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 1. Bannerfelület bérlésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Az érintettnek lehetősége van az Adatkezelő weboldalán bannerfelület bérlésére.

 1. A bannerfelület bérlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 1. Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán önkéntesen, személyes adatainak a megadásával bannerfelületet bérel.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

a hirdetés adatai: a hirdetés oldala, a banner helye, maximális mérete, a rendelés intervalluma, a hirdetés díja, a banner állapota, a cél oldal URL-je, a cél oldal megnevezése

a banner bérbeadásához szükséges

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

számlázási név, cím/lakcím/értesítési cím

számlázáshoz szükséges

végösszeg

pénzügyi teljesítéshez szükséges

 1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő weboldalain bannerfelület bérlésének biztosítása, kapcsolattartás.

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Miután az érintett elküldi a megrendelését, az Adatkezelő email-ben visszaigazolást és egy díjbekérőt küld, ha szabad a kiválasztott bannerhely.

 • A hirdetési díj megérkezése után az Adatkezelő postázza a számlát és a díj jóváírását követően aktiválja a kiválasztott hirdetést. A visszaigazoló email-re válaszként csatolva lehet küldeni a hirdetés képi állományát.

 • Az Adatkezelő bannerhelyeit fix időintervallumokra lehetséges bérelni. A bérleti idő lejárta után a bannerre kedvezményes hosszabbítás nincs. A bannerek elhelyezésére ez egyes helyekre a bérlési igény benyújtásának sorrendjében van lehetőség. Érintett az adatait önkéntesen adja meg;

 1. Az adatkezelés időtartama:

Azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, a számviteli bizonylatok vonatkozásában legalább 8 évig.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során nem történik.

 1. Adatközlés: az adatfeldolgozók megnevezését a jelen Szabályzat melléklete tartalmazza.

 1. Szerkesztőnek jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

 1. A http://tlink.hu/ oldalain minőségi linkekkel és leírásokkal segítjük látogatóinkat - interneten szörfözőket -, hogy a világhálón gyorsan, rutinosan tájékozódhassanak egy igazán új, egyedülálló, interaktív linkgyűjtemény segítségével. Tehát a http://tlink.hu/ egy-egy témát részletesen feldolgozó linkek gyűjteményéből álló oldalakból tevődik össze. Ezen oldalak karbantartását a tlink.hu szerkesztők látják el partneri együttműködésben. Feladatuk közé tartozik, hogy rendszeres (meghatározott időszakon belül) belépjenek adminisztrációs felületükre, s a beérkezett linkajánlásokat elbírálják, elolvassák az oldalukkal kapcsolatos hibajelentéseket, töröljék az inaktívvá vált linkeket; így érve el azt, hogy oldalaik minőségi, jól értelmezhető releváns linkeket és leírásokat tartalmazzanak, amelyek túlnyomó többsége magyar oldalakra mutat.

 1. A http://tlink.hu/ szerkesztőnek történő jelentkezés után az Adatkezelő egy aldomain nevet (pl.: valami.tlink.hu) biztosít az érintett részére. Az Adatkezelő a bejelentkezéshez szükséges adatokat email-ben küldi el az érintett részére.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

az érintett által igényelt azonosító

a szerkesztői felülethez való belépéshez szükséges

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás, az aktiváló e-mail megküldése

a választott téma

a teljesítéshez szükséges

 1. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

Adatkezelés időtartama: Azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, a számviteli bizonylatok vonatkozásában legalább 8 évig.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 1. A http://www.cegregisztracio.hu/ weboldalt az érintett regisztrációval és regisztráció nélkül is használhatja. A regisztrációt, illetve regisztrált felhasználóknak a belépést a fejlécen a „belépés” ikonra kattintással teszi lehetővé az Adatkezelő.

 1. A regisztrációnál rögzítésre kerülő kötelező adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalán célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

 1. Érintett: mindazon Felhasználó, aki a weboldalon elérhető szolgáltatásokat a regisztrációval és bejelentkezéssel kívánja igénybe venni.

 1. Az adatkezelés célja: a Felhasználó adatainak rögzítése, hozzáférés megadása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából. Bejelentkezésnél további adatkezelési cél a Felhasználó azonosítása, jogosultságok, kedvezmények biztosítása, a Felhasználó ellenőrzése, adatok módosításának biztosítása.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

email cím

azonosítás és kapcsolattartás

jelszó

azonosítás

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

lakcím

kapcsolattartáshoz, a szerződések megküldéséhez szükséges

 1. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja.

 1. Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig. A Felhasználó bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát. Ha a Felhasználó leiratkozik, személyes adatai a regisztrált / bejelentkezői státuszhoz kapcsolódóan indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. A cégadatbázisban megjelenő adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 1. Az érintett a regisztrációt követően (http://www.cegregisztracio.hu/?o=user) önkéntesen megadhatja a cégével kapcsolatos adatokat.

 1. Az Adatkezelő a "Cegregisztracio.hu" cégadattárat azért hozta létre, hogy könnyen elérhető megjelenési formát nyújtson minden regisztrált partnerének. Adatbázisában cégnév és tevékenységi körök címszavak, elérhetőségek különböző paraméterek alapján, megye, stb. bárki díjmentesen böngészhet a regisztrált szolgáltatók között. Az érintett vállalkozásának a regisztrációja ingyenes, díjtalan.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

 1. Adatkezelés időtartama: visszavonásáig. Az érintett bármikor ingyenesen megszüntetheti regisztrált státuszát és az általa megadott cégadatokat törölheti.

 1. Számlázás:

 1. Az adatkezelés célja a bannerfelületek bérleti díjának a megfizetéséhez tartozó számviteli bizonylat kiállítása, és a jogszabályokban foglalt határidőig történő megőrzése.

 1. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és GDPR: 6. cikk (1) bek. c. pont

 1. A kezelt adatok köre és célja:

vezetéknév és keresztnév

jogszabályi kötelezettség teljesítése

számlázási cím

jogszabályi kötelezettség teljesítése

Áfás számla esetén adószám

jogszabályi kötelezettség teljesítése

a bizonylat tartalma

jogszabályi kötelezettség teljesítése

a tranzakció száma, dátuma és időpontja

jogszabályi kötelezettség teljesítése

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. Az adatkezelés időtartama: 8 év

 1. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során nem történik.

 1. Adatközlés: az adatfeldolgozók megnevezését a jelen Szabályzat melléklete tartalmazza.

 1. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok:

 1. A szerkesztőnek történő jelentkezés és a hírlevélre történő feliratkozás során az Adatkezelő informatikai rendszere eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

a hozzájárulás időpontja

annak igazolása, hogy az érintett önként hozzájárult az adatkezeléshez

az érintett IP címe

azonosítás

 1. Az Adatkezelő a fenti adatokat az adatkezelés megszűnését követő öt évig tartja nyilván.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget az Adatkezelő számára.

 1. Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtása érdekében szerződéseket köt a Partnereivel.

 1. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítése.

 1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló Partnerekkel megkötött szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése és kapcsolattartás.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e.mail cím

kapcsolattartás

a Partnernél betöltött munkakör

azonosítás

szerződés tárgya

szerződés tartalmi eleme

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 1. Az érintett és az Adatkezelő egyeztetnek egymással a megkötendő megállapodás tartalmi elemeiről.

 2. Érintett az adatait a megállapodás megkötéséhez és a kapcsolattartáshoz megadja, a megállapodást önkéntesen és befolyás mentesen megköti az Adatkezelővel.

 3. Az Adatkezelő a megállapodást rögzíti a nyilvántartásában.

 4. Érintett önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken vele kapcsolatba lépjen a megállapodás teljesítésével összefüggésben.

 1. Az adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének az elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. Olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolás alapjául szolgál, az adatkezelés időtartama 8 év.

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon történik.

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, a szerződő Partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a szerződő partner közli.

 1. Adatközlés: az Adatkezelő adatfeldolgozóinak a megnevezését a Szabályzat melléklete tartalmazza.

 1. Automatikus döntéshozatal, profilalkotás az adatkezeléssel összefüggésben nem történik.

 1. Panaszkezelés:

 1. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (e-mail, postai út) közölhesse.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő tevékenységére panasszal kíván élni.

 1. Az adatok kezelésének a célja:

Az érintett és a panasz azonosítása, valamint a jogszabályi kötelezésből eredő adatok felvétele.

 1. A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

a panasz azonosítója

azonosítás

a panasz beérkezésének az időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

a panaszolt termék/tevékenység/mulasztás

a panasz kivizsgálása

a panasz

a panasz kivizsgálása

 1. Az adatkezelés célja a panasz megtételének a biztosítása és a kapcsolattartás.

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Az érintett a panaszát írásban közli az Adatkezelővel.

 • Az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszt ésszerű határidőn belül kivizsgálja és megválaszolja.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli.

 1. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 1. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés során nem történik.

 1. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 1. Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt adatokat maga dolgozza fel.

 1. Abban az esetben, ha Adatkezelő könyvelési, jogi feladatokkal, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb, adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e partner, mint adatfeldolgozó adatai a Szabályzat mellékletében kerülnek meghatározásra.

 1. Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő szabályokat kell betartani és betartatni:

 • Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

 • Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.

 • Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 • Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 • Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

 • Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

 • Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.

 • Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés várható ideje ismeretében adja meg.

 1. Adatok Adatkezelőn belül történő továbbítása kizárólag úgy történhet, ha a továbbítani kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága. Az adatgazda a továbbítást megelőzően köteles beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.

 1. Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé:

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket tájékoztató útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő Partnerei/ adatfeldolgozói a Szabályzat mellékletében kerülnek meghatározásra. Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja Partnerei számára, amelyekhez Érintett előzetesen hozzájárult.

10. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa Partnerei irányába.

12.Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon túl, az érintetti felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot, ezért a más számára történő, továbbá a felhatalmazáson kívül eső más adat továbbítása tilos.

 1. Adatbiztonság, a személyes adatok tárolása, információbiztonság

 1. Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.

 1. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében. Adatkezelő titkosított e-mailen keresztül kommunikál.

 1. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

 1. Gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 1. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 1. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is gondoskodhat.

 1. Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban és egyebekben meghatározott, az adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben köteles eljárni.

 1. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről, ha Munkatársat foglalkoztat.

 1. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 1. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem, jelszó);

 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy:

 • az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.

 • gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

 • az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

 • a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.

 • az adatokról biztonsági mentés készül.

 1. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 1. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.

 1. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 1. Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 1. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)

 1. A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos; adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

 1. Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő vezetésének a feladata.

 1. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

 1. Adatvédelmi incidens bejelenthető az ncb@ncb.hu e-mail címen illetőleg az Adatkezelő IV. fejezetben meghatározott elérhetőségein, amelyen a munkatársak, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

 1. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 1. Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

 1. A weboldalra vonatkozó információk

 1. A felhasználó a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja.

 1. A felhasználó a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az Adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza, valamint hozzájárul az automatizált egyedi döntésnek is minősíthető adatkezeléshez.

 1. Az Adatkezelő az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősséget kizár.

 1. A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

 1. A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül adó- vagy jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, felelősségét kizárja.

 1. A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja.

 1. A weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt.

 1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot felhasználók kitiltására.

 1. sz. melléklet

Az Adatkezelő adatfeldolgozói

A szolgáltatás igénybevételével az érintett hozzájárul, hogy az Adatkezelő továbbíthassa az adatokat az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Adatfeldolgozó neve: MediaCenter Hungary Kft.

Adatfeldolgozó címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.

Adószáma: 13922546-2-03

Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás és rendszergazdai feladatok

Adatfeldolgozó neve: Farkas Péter Adatfeldolgozó címe: 9023 Győr, Szabolcska u. 3. Postai cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 3. Adatfeldolgozás célja: weboldalak teljes szerkesztése, módosítása

Adatfeldolgozó neve: SpaceSoft Kft. Adatfeldolgozó címe: 1195 Budapest,Petőfi út 2/d Postai cím: 1195 Budapest, Petőfi út 2/d Adószáma: 14522929-2-43 Adatfeldolgozás célja: rendszergazdai feladatok

Adatfeldolgozó neve: Gödöny Péter. Adatfeldolgozó címe: 2241 Sülysáp , Béke u.47. Postai cím: ua. Adatfeldolgozás célja: rendszergazdai feladatok

Hatályos: 2018. május 25-től

Tartalom

Megosztás

Share |

Hírlevél


Adatkezelési és Adatvédelmi nyilatkozat | Link ajánlása | Szerkesztői szabályzatok | Szerkesztőnek jelentkezés | Reklámfelület értékesítés | Üzenet a szerkesztőknek | Online Biztosításkötés

© 2010 Titánlap.hu